Fundusz pieniężny jako fundusz inwestycyjny niskiego ryzyka

Dzisiaj nieco o finansach. Fundusze pieniężne należą do sposobów inwestowania związanych ze stosunkowo niedużym ryzykiem. Polecane są one osobom, które nie oczekują wysokiego zysku i są zainteresowane ulokowaniem swoich środków na krótki okres.

Ryzyko związane z funduszami inwestycyjnymi


fot. Pixabay CC0 + modyfikacje własne

Poszczególne fundusze inwestycyjne różnią się pod względem wysokości możliwego zysku i ryzyka utraty części lub całości zainwestowanych środków. Zazwyczaj im więcej można zyskać, tym więcej można też stracić. Na stopień ryzyka związanego z danym funduszem wpływa przede wszystkim konstrukcja portfela inwestycyjnego. Im więcej w nim akcji, tym jest ono większe, im więcej papierów dłużnych i instrumentów pieniężnych, tym mniej ryzykowne jest inwestowanie.


fot. Pixabay CC0 + modyfikacje własne

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oferują fundusze o zróżnicowanym poziomie ryzyka: znikomym, niskim, umiarkowanym, wysokim i bardzo wysokim. Do funduszy o niskim ryzyku należy m.in. UniKorona Pieniężny. Funduszem o umiarkowanym poziomie ryzyka są np. UniObligacje: Nowa Europa, który inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i papiery dłużne. Przykładem funduszu o wysokim poziomie ryzyka jest natomiast fundusz UniAkcje: Daleki Wschód z przeważającym (od 70 do 100%) udziałem akcji.

Czym jest fundusz pieniężny

Fundusz pieniężny inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak np. bony skarbowe, depozyty bankowe o krótkim terminie, a także dłużne papiery wartościowe, których termin wykupu nie przekracza roku. Instrumenty te cechują się wysoką płynnością, można je sprzedać i kupić bez znaczącego wpływu na ich wartość. Kolejnymi cechami tych instrumentów są bezpieczeństwo oraz niskie wahania ich wartości. Portfel inwestycyjny takich funduszy jest zdywersyfikowany, aktywa inwestowane są w różnego rodzaju instrumenty. Minimalny zalecany okres inwestowania w ramach funduszy pieniężnych wynosi na ogół 6 miesięcy, choć niektóre TFI jako minimalny okres inwestowania w fundusz pieniężny dopuszczają nawet 3 miesiące.

Dla kogo odpowiednie są fundusze pieniężne

Fundusze pieniężne o niskim ryzyku są odpowiednie dla osób, które nie akceptują wyższego poziomu ryzyka, a swoje pieniądze chcą ulokować na krótki okres, np. 6-12 miesięcy. Fundusze te nie należą do najbardziej rentownych, ale dają szansę na większy zysk niż np. przechowywanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym lub lokacie bankowej.

Stopień ryzyka, jaki jest w stanie zaakceptować potencjalny inwestor, sprawdzany jest na ogół przed przystąpieniem danej osoby do funduszu inwestycyjnego. Ocenie służy ankieta adekwatności i odpowiedniości MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive, czyli Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). O jej wypełnienie są proszeni ci klienci, którzy po raz pierwszy decydują się na zakup produktu bankowego związanego z inwestowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Popularne

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności